Skriv ut den här sidan

Transkulturell psykiatri

Transkulturell psykiatri handlar om att känna igen, och behandla, psykisk sjukdom trots kulturella skillnader. För hur kan vi vara säkra på att människor alltid utrycker sitt lidande utifrån de diagnostiska kriterier vi utgår ifrån?

Med hjälp av transkulturell psykiatri kan vi synliggöra hur kulturella faktorer påverkar vårt bemötande, vår diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd.

Viktigt med reflektion

Vid varje möte måste du sätta din patients psykiska ohälsa i relation till hens sociala och kulturella sammanhang - men också ditt eget.

Reflektera över hur mötet påverkas av era skillnader i språk, upplevelser, sociokulturella villkor och migrationserfarenheter. Fundera på hur, och varför, du tolkar din patients psykiska besvär på ett visst sätt. Tolkar du besvären som en sjukdom, en av livets utmaningar eller som en existentiell upplevelse? 

Ta hjälp av kulturformuleringsintervjun (KFI)

För en mer jämlik vård

Ett mer övergripande syfte med transkulturell psykiatri är en god vård med hög etisk standard för hela befolkningen. Att motverka diskriminering och säkerställa att patienter och anhöriga känner delaktighet.

Svar på vanliga frågor om psykisk ohälsa i mötet med patienter