Skriv ut den här sidan

Våra kunskapsområden

Tandvård och munhälsa ur ett transkulturellt perspektiv bygger på förståelse för olika synsätt samt livsmöjligheter hos patienter och behandlare. Det viktiga är att utgå från den enskilde individens behov för att skapa en trygg och gemensam bas för personal och patient.

Transkulturell psykiatri handlar om betydelsen av kultur och kontext vid psykisk ohälsa, sjukdom och behandling och är ett kunskapsområde inom såväl klinisk vård som forskning.

Migration och hälsa berör asylsökandes och nyanländas hälsa, både barns och vuxnas, som påverkas av förhållanden innan och under flykten, under asyltiden och i samband med integrationen. Nyanlända flyktingars speciella vårdbehov blir lätt osynliga i den gängse sjukvården. Vi bevakar villkoren i samhället för personer utan giltiga tillstånd och övriga migranter, speciellt vad gäller tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård.

Hälsokommunikatörernas folkhälsoarbete har såsom mål att främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända asylsökande samt flyktingar i Stockholms län.