Skriv ut den här sidan

Vuxna asylsökande och papperslösa

En asylsökande eller papperslös anses vuxen från sin 18:e födelsedag.  Landstinget där personen bor skall erbjuda tillgång till subventionerad tandvård, i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.  Avgiften är 50:- / per besök  hos Folktandvården eller Distriktstandvården i Stockholms län. Den asylsökande skall kunna visa upp sitt LMA-kort.

  • Tillgången till tandvård regleras i SFS 2008:344 "Lagen om hälso- och sjukvård till asylsökande" och i lag 2013:407 om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
  • Det är tillåtet att ge "mer vård" än vad lagen kräver och många landsting har utarbetat lokala riktlinjer som anger vilken vård som skall ges. I Stockholms läns landsting finns webbplatsen "Vårdgivarguiden.se", där finns de uppdaterade riktlinjerna gällande personkretsar, debitering och avgifter.
  • Socialstyrelsen har genom sitt förtydligande av vad "vård som inte kan anstå" innebär även tydliggjort att det är behandlande läkare eller annan ansvarig vårdpersonal som förutsätts ha kompetensen att avgöra vad som i det enskilda fallet är lämpligt vårdinnehåll.
  • Vård för vuxna personer med särskilda behov (som kan ha varit utsatta för tortyr, allvarliga övergrepp, misshandel, våldtäkt eller trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt.

Senast ändrad: 2018-01-23