Skriv ut den här sidan

Asylsökande barn

Alla barn i Sverige har tillgång till hälso- och sjukvård, även asylsökande barn och de som vistas i Sverige utan tillstånd (papperslösa) eller håller sig gömda.

Vi samverkar med barn- och skolhälsovård, Smittskydd Stockholm och landstinget om rutiner för hälsoundersökningar.

I våra nätverk för personal inom skolhälsovård, tandvård och barnhälsovård följer vi dessa frågor och informerar om detta arbete.

Hälsoundersökningar för skolbarn utförs på de sju vårdcentralerna ofta i samverkan med elevhälsan på skolorna.
PM sjukvård för skolbarn – Information till kommuner angående asylsökande barn, med eller utan vårdnadshavare, och vissa anhöriginvandrade skolbarn och -ungdomar.

Checklista för hälsoundersökning av nyanlända barn på BVC

Flyktingbarn är ofta utsatta för många fysiska och psykiska risker under sin resa från ett land till ett annat och kan ha bevittnat våld och scener som är helt otänkbara för oss som lever i fred. Bristande/obefintlig tillgång till hälso- och sjukvård under flykten, som kan variera från veckor till ett par år, påverkar deras behov av vård vid ankomsten till Sverige.

Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper

Tänk på att:

BARN UTAN PAPPER befinner sig i en mycket utsatt situation. Ditt bemötande har därför stor betydelse.

BARN UTAN PAPPER omfattas av vistelsebegreppet i socialtjänstlagen. Deras ansökningar ska därför prövas och utredningar inledas precis som för alla andra barn.

I BEDÖMNINGEN AV vilket skydd eller stöd barnet behöver ska hänsyn alltid tas till barnets bästa. Om det finns utrymme för olika tolkningar eller bedömningar - välj då den mest fördelaktiga lösningen för barnet enligt principen om barnets bästa.

DET RÅDER SEKRETESS i ärenden gällande barn utan papper precis som i alla andra ärenden. Som socialsekreterare får du inte på eget initiativ lämna uppgifter om ett barn utan papper till polisen eller till någon annan myndighet.


Läs mer på: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Senast ändrad: 2017-02-16