Skriv ut den här sidan

Om oss

Ordet transkulturellt syftar på att mycket av vårt arbete handlar om kulturmöten, om att försöka förstå varandra även när vi har olika språk, religion eller kulturella traditioner.

Vi arbetar med att överbrygga olikheter och hitta en gemensam förståelse. Centrum handlar om att vi är ett kunskapscentrum som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Vi arbetar mot hela Stockholms läns landsting, både landstingsdrivna och privata vårdgivare. Vi har även ett samarbete med kommuner, skolhälsovård och arbetsförmedling. När det gäller asylsökande och papperslösa så är vi även ett utbildnings- och konsultstöd för tandvården. Vi får många frågor från vårdpersonal i andra landsting. De är välkomna till våra utbildningar men vi har svårt att åka iväg och ha utbildningar utanför Stockholmsområdet. Ett tips till personal utanför Stockholm är att gå någon av våra webbutbildningar (se högerkolumnen).

Vår vision är en god och jämlik hälsa för alla länets invånare. Att alla, oavsett ursprung, har inflytande över sina liv och kan välja hälsosamma levnadsvanor. Att alla som söker vård bemöts och behandlas på lika villkor och med respekt för deras integritet.

Mål för verksamheten

  • Stärka landstingspersonalens kunskaper i transkulturella frågor genom utbildning och handledning samt samordning och metodutveckling.
  • Främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända och personer med bristande kunskaper i svenska språket som riskerar att utveckla ohälsa. Därmed befrämjas också deras möjligheter till integration, utbildning och deltagande i arbetslivet.